Trò chơi trắc nghiệm Powerpoint

Trò chơi vòng quay trắc nghiệm powerpoint được thiết kế bằng phần mêm storyline 3. Hình thức chơi như sau:
+ Học sinh nhập tên
+ Xem luật chơi
+ Tiến hành quay vòng quay và câu hỏi sẽ xuất hiện.
Mỗi câu trả lời đúng học sinh sẽ có điểm may mắn và điểm thưởng mỗi câu là 10 điểm. Kết thúc 16 câu hỏi sẽ có phần thông báo kết quả.

You might also like

Exit mobile version