Tag Archives: udcntt tỉnh Đồng Nai

Kế hoạch thi GVG UDCNTT tỉnh Đồng Nai 2022

Nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số trong công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.